PROJEKTPLUS

 

With Capital Decor Stephanie Kiwitt shows an extremely compressed pictorial space composed of interior views of supermarkets and shopping malls. These everyday handling centers of capital and goods rely on powerful visual stimuli in the presentation and promotion of the goods on offer: displays, banners and other publicity materials compete for attention in an extremely confined space. At the same time their half-life is very short in this struggle for survival: a glance, and the expiry date is already past, the colors are faded, and the trashiness of the materials becomes apparent. A feeling of surfeit and emptiness sets in: The abundance of what is on offer is riddled with absence. We are channeled through these spaces more in the slipstream of an indeterminate movement than as a result of our own impulse. 

In spite of the discontinuity of different perspectives and distances, the photographs seamlessly placed alongside one another as a montage generate a visual assonance that is emphasized optically by the use of black and white, and the screening of the pictorial material. The surfeit of what is on offer, the market clamor of the goods, and the claustrophobic architecture are fused into a homogeneous, but nonetheless unsettling visual flow.

For the sound work with the same title produced in parallel with her photographic work Capital Decor Stephanie Kiwitt has separated the speech material present in the pictures from its visual context and treated it as independent material. The sometimes only fragmentarily absorbed publicity slogans, product descriptions and information on packaging are read out by a male speaker (voice: Christophe Piette), whose monotonous but powerful voice produces a monologue oscillating between concrete poetry and absurd cacophony. 

Tina Schulz

For the exhibition at Projektplus, Praha-Holešovice train station, Stephanie Kiwitt adapted the original form of the work, a fanfold over 12 meters in length, to the 24 cylinders in the 12 vitrines. The sound work will be also played during the exhibition.

 opening on Thursday the 7th of  April at 7 AM

 

Stephanie Kiwitt      Capital Decor

vernisáž 7.4. 2016  v 19:00 nádraží Holešovice

výstava potrvá do 31.5. 2016

Ve výstavě s názvem Capital Decor Stephanie Kiwitt předkládá extrémně zhuštěný vizuální prostor, sestavený z pohledů do interiéru supermarketů a obchodních domů. Tato centra, kde se den co den zachází s kapitálem a zbožím, se při prezentaci a propagaci nabízeného zboží spoléhají na silné vizuální stimuly: v extrémně malém prostoru se přetahují o pozornost obrazovky, poutače a další reklamní materiály. Jejich životnost v tomto zápase o přežití je velice krátká: jen letmý pohled a doba spotřeby uplyne, barvy vyblednou a na povrch vystoupí mizerná kvalita materiálu. Na mysl se vkrádá pocit přesycení a prázdnoty: hojnost nabízeného je prostoupená absencí. Těmito prostory jsme hnáni jako tunelem, spíše nevědomky než z našeho vlastního popudu.

I navzdory různým, nespojitým perspektivám a vzdálenostem, dávají fotografie umístěné těsně vedle sebe vyvstat vizuální asonanci, kterou opticky zdůrazňuje černobílý tisk a rastrování obrazového materiálu. Přesycení nabídkou, obchodní lomoz zboží a klaustrofobní architektura se slévají do homogenního, ale neméně znepokojivého vizuálního proudu. 

Ve zvukovém doprovodu stejného jména, vzniklém souběžně s fotografickým dílem Capital Decor, Stephanie Kiwitt z vizuálního kontextu vypreparovala řečový materiál přítomný v obrazech a tento materiál samostatně zpracovala. Reklamní slogany, někdy jen útržkovitě zachycené, popisky produktů a informace o balení nahlas předčítá mužský hlas (Christophe Piette), jehož monotónní, avšak osobitý projev vytváří monolog, který osciluje mezi konkrétní poezií a absurdní kakofonií. 

Tina Schulz

 

Pro výstavu v galerii Projektplus na nádraží Praha-Holešovice Stephanie Kiwitt upravila původní formu díla z 12 metrů dlouhého leporela na povrch 24 válců ve 12 vitrínách. Projekt se na výstavě  představí včetně zvukového doprovodu. 

 

 

Built with Berta